JURIDISK INFORMATION OCH ANVÄNDARVILLKOR

Webbplatsen ”http://il-tempo-del-vino-e-delle-rose.thefork.rest/” ges ut av:

  • Il tempo del vino e delle rose (hädanefter ”restaurangen”)
  • med kapital
  • Huvudkontor:
  • Registreringsnr:
  • Momsregistreringsnr:
  • Ansvarig utgivare:
  • Telefon:
  • E-post:

Syftet med den här juridiska informationen och de allmänna användarvillkoren är att fastställa villkoren för användning av webbplatsen http://il-tempo-del-vino-e-delle-rose.thefork.rest/. Observera: Om du inte samtycker till samtliga användarvillkor nedan, rekommenderar vi starkt att du avstår från att använda webbplatsen http://il-tempo-del-vino-e-delle-rose.thefork.rest/. De här användarvillkoren kompletteras vid behov av specifika användarvillkor för funktionen för onlinebokning av bord på restauranger.

GODKÄNNANDE AV ANVÄNDARVILLKOR

Användaren försäkrar och intygar att han/hon har läst igenom föreliggande användarvillkor i sin helhet. Användningen av webbplatsen http://il-tempo-del-vino-e-delle-rose.thefork.rest/ (hädanefter ”restaurangens webbplats”) innebär dessutom att användaren villkorslöst godkänner föreliggande användarvillkor. Restaurangen förbehåller sig rätten att när som helst, helt eller delvis, ändra eller uppdatera användarvillkoren. Det är därför användarens skyldighet att regelbundet ta del av den senaste versionen av användarvillkoren som finns på adressen http://il-tempo-del-vino-e-delle-rose.thefork.rest/sv_SE/tos Användaren anses ha godkänt den senaste versionen vid varje ny uppkoppling till restaurangens webbplats. Om användaren underlåter att följa föreliggande användarvillkor, förbehåller sig restaurangen rätten att utan föregående meddelande avbryta tjänsten och/eller neka användaren åtkomst till tjänsten.

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

För att användare ska kunna utnyttja restaurangens webbplats behöver restaurangen samla in vissa personuppgifter. Dessa uppgifter används för att säkerställa en optimal användning av restaurangens webbplats och relevanta tjänster samt för att skapa ett register över kunder och potentiella kunder för kommersiella utskick. Uppgifterna kan lämnas vidare till leverantörer av avtalsenliga tjänster samt till restaurangens samarbetspartner.

Användning av uppgifter

Användaren informeras genom de här användarvillkoren om att personuppgifter, som anges som obligatoriska i formulär och som samlas in inom ramen för användningen av restaurangens webbplats, är nödvändiga för användningen av webbplatsen och hanteras endast inom ramen för denna tjänst. Personuppgifterna är uteslutande avsedda för restaurangen och dess affärspartner, som vidtar nödvändiga åtgärder för att så långt möjligt skydda uppgifterna. Användaren tillåter restaurangen att ge sina tekniska leverantörer viss information för att användaren ska kunna utnyttja vissa funktioner på webbplatsen. Dessutom tillåter användaren att restaurangen använder och/eller överlåter denna information inom ramen för partnersamarbeten i enlighet med gällande lagstiftning.

Cookies

Restaurangens webbplats och/eller partnerwebbplatser kan lagra information på användarens dator eller mobila enhet. Denna information lagras som cookies (kakor) eller liknande filer. Cookies laddas ner till datorns hårddisk eller användarens mobila enhet. Cookies ger restaurangen möjlighet att känna igen användaren och följa användarens navigering. Restaurangen kan inte garantera att webbplatsen fungerar optimalt om användaren inte tillåter cookies. Länkarna nedan hjälper dig att enkelt ändra inställningarna för cookies på din dator eller mobila enhet, och att konfigurera inställningarna korrekt beroende på vilken webbläsare du använder:

Rätt till åtkomst, rättelse och invändning

Användaren har rätt till åtkomst och rättelse av dessa uppgifter, vilken han/hon utövar genom att skicka ett e-postmeddelande till följande e-postadress: .

Användaren kan för övrigt utöva sin rätt till invändning mot användningen av dessa uppgifter av legitima skäl genom att skicka ett meddelande till följande e-postadress: .

Du kan även tacka nej till att motta kommersiella utskick genom att skriva till följande e-postadress: .

ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

Nätverkets funktion

Med hänsyn till internets speciella karaktär ger restaurangen ingen garanti för tjänstens kontinuitet, utan är endast skyldig att använda alla rimliga medel för att få tjänsten att fungera. Restaurangen kan inte hållas ansvarig i händelse av skador i samband med tillfälligt avbrott i uppkopplingen och åtkomsten till någon av de tjänster som erbjuds på restaurangens webbplats.

Ändring av webbplatsen

Med hänsyn till restaurangens webbplats interaktiva karaktär kan all information som finns på webbplatsen när som helst ändras, utan att restaurangen kan ställas till svars.

Användarens garantier

Användaren intygar att han/hon till fullo känner till internets möjligheter och begränsningar. Han/hon medger i synnerhet att det är omöjligt att garantera att de uppgifter som överförts via internet kommer att vara fullständigt säkra. Restaurangen kan inte hållas ansvarig för incidenter som kan uppstå som en följd av denna överföring. Användaren överför information på eget ansvar. Restaurangen kan endast garantera att man använder alla medel som ställts till restaurangens förfogande för att säkerställa maximal säkerhet. Användaren förbinder sig att hålla restaurangen skadeslös i nivå med de kostnader som restaurangen måste ta på sig som ett resultat av klagomål eller tvister, rättsliga eller utomrättsliga, i samband med användarens nyttjande av tjänster på restaurangens webbplats på ett sätt som strider mot föreliggande användarvillkor och fritar restaurangen från alla påföljder i detta sammanhang vid rättsligt förfarande. Under alla omständigheter godkänner och accepterar användaren uttryckligen att använda restaurangens webbplats helt på egen risk och eget ansvar.

IMMATERIELL ÄGANDERÄTT

Skydd av allt innehåll: varumärken, motiv, logotyper, hyperlänkar, information, o.s.v.

Allt innehåll (varumärken, motiv, texter, hyperlänkar, logotyper, bilder, videoklipp, ljudfiler, programvaror, layout, databaser, koder o.s.v.) som finns på restaurangens webbplats och förbundna webbplatser skyddas av nationell och internationell lagstiftning om immaterialrätt. Detta innehåll förblir uteslutande egendom som tillhör restaurangen och/eller dess samarbetspartner. De rättigheter som tilldelats användaren vad gäller användning av restaurangens webbplats och de tjänster som tillhandahålls av restaurangen innebär inte någon överlåtelse eller behörighet att utnyttja eller använda något av innehållet på restaurangens webbplats.

Förbud mot användning utan behörighet

Om inte skriftligt tillstånd erhålls i förväg från restaurangen och/eller någon av dess samarbetspartner, får användaren inte ägna sig åt återgivning, framställning, återpublicering, återdistribution, anpassning, översättning och/eller partiell eller fullständig omvandling eller överföring till ett annat medium av något innehåll på restaurangens webbplats. Användaren medger och är medveten om att underlåtenhet att följa detta förbud utgör en straffbar överträdelse både civilrättsligt och straffrättsligt.

DIVERSE BESTÄMMELSER

Tillämplig lag – rättstvister

Relationer som etableras mellan restaurangen och användaren, och som bl.a. omfattas av dessa användarvillkor, regleras i fransk lag, och ingen annan stats lagstiftning. Vid redigering eller översättning av de aktuella användarvillkoren till andra språk, är det den franska versionen som är bindande. Vid tvister har franska domstolar exklusiv behörighet och du godtar härmed deras exklusiva behörighet.

Meddelande om och nedtagande av olagligt innehåll

Restaurangen informerar alla användare av restaurangens webbplats om att de kan lämna in klagomål om eller invända mot olagligt innehåll som läggs ut på restaurangens webbplats. Om användaren anser att uppgifter eller innehåll som lagts ut på restaurangens webbplats är olagligt och/eller innebär brott mot användarens upphovsrätt, bör användaren omedelbart skicka ett meddelande till restaurangen i rekommenderat brev med mottagningsbevis som innehåller handlingar som styrker ägande av rättigheter i förekommande fall. När detta förfarande följts och efter verifiering av meddelandets riktighet kommer restaurangen att snarast möjligt vidta alla rimliga åtgärder för att ta bort det olagliga innehållet.